Woordenboek - Comm'ant Definities

Procesmanagement is een essentieel onderdeel van elk bedrijf. Het kan moeilijk zijn om alle processen in je bedrijf te beheren, maar met de juiste hulpmiddelen is het mogelijk. In dit woordenboek met definities bespreken we een aantal belangrijke termen met betrekking tot procesmanagement en kwaliteitsbeheer.

Mist er een begrip, heb je een betere definitie of heb je een vraag over een definitie? Neem dan contact met ons op.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen zijn een reeks activiteiten met informatiestromen die weergeven wat er gebeurt of moet gebeuren om van de vraag van de klant tot een resultaat voor de klant te komen. Dit kunnen interne klanten zijn, zoals werknemers binnen het bedrijf, of externe klanten, degenen die de producten of diensten van het bedrijf kopen.

Lees verder »

Beheersmaatregelen

Een beheersmaatregel richt zich op het verminderen, elimineren, of vermijden van een ongewenste gebeurtenis, of in andere woorden: op het beheersen van een risico.

Lees verder »

Business Process Management (BPM)

Business Process Management (BPM) is een vakgebied dat gaat over het optimaliseren van de bedrijfsvoering, waarbij het gaat om flexibiliteit en prestatieverbeteringen. Het doel is de bedrijfsprocessen voortdurend af te stemmen op de steeds veranderende behoeften van de organisatie, om zo operationele uitmuntendheid te bereiken.

Lees verder »

Business Process Management System (BPMS) 

Een Business Process Management System (BPMS) is een papieren of digitaal systeem dat de creatie, uitvoering en monitoring van bedrijfsprocessen ondersteunt.

Lees verder »

Business Process Manager

Een Business Process Manager is een professional die verantwoordelijk is voor het functioneren van een bedrijfsproces, ook wel resultaatverantwoordelijke genoemd.

Lees verder »

Business Process Owner (of: Proceseigenaar)

De Business Process Owner (of proceseigenaar) is het aanspreekpunt over de afspraken die zijn gemaakt binnen een proces. De proceseigenaar hoeft niet per se verantwoordelijk te zijn voor het eindresultaat of de mensen die het proces uitvoeren. De Business Process Owner is verantwoordelijk voor de afspraken die er staan.

Lees verder »

Certificering

Certificering is het proces waarbij wordt geverifieerd dat een product, systeem, proces of organisatie aan bepaalde normen en eisen voldoet. 

Lees verder »

Change Management

Change Management (of veranderingsbeheer) is een gestructureerde aanpak om (potentiële) veranderingen in een organisatie op een gecontroleerde manier aan te pakken. 

Lees verder »

Compliance

Compliance is het in overeenstemming zijn met normen en eisen en daarbij ook het aantoonbaar kunnen maken dat je in overeenstemming bent.

Lees verder »

Continuous Improvement (of: Continue Verbetering)

Continuous Improvement is het continu leren en verbeteren op basis van feedback, met als doel producten, diensten en/of processen te verbeteren.

Lees verder »

PDCA-cyclus (of: Deming circle of Plan-Do-Check- Act cycle/circle)

De PDCA-cyclus is een logische en gestructureerde benadering van kwaliteitsbeheer en -verbetering. Het zorgt ervoor dat alle aspecten van een kwaliteitsprobleem aan bod komen en dat op een systematische manier verbeteringen worden aangebracht.

Lees verder »

Digitale Formulieren

Een digitaal formulier is een elektronische versie van een papieren formulier. Het wordt gebruikt om gegevens digitaal te verzamelen. Het voordeel van digitale formulieren is dat ze gemakkelijker en sneller te verwerken zijn dan papieren formulieren.

Lees verder »

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm waarin de vereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem (of: Quality Management System, QMS) zijn vastgelegd. Organisaties gebruiken de norm om aan te tonen dat zij in staat zijn op consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van klanten en regelgevende instanties. ISO 9001 is de internationale norm waarin de vereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem (of: Quality Management System, QMS) zijn vastgelegd. Organisaties gebruiken de norm om aan te tonen dat zij in staat zijn op consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van klanten en regelgevende instanties.

Lees verder »

ISO 14001

ISO 14001 is een milieubeheersysteem dat organisaties een kader biedt om hun verantwoordelijkheden op milieugebied op een systematische en gestructureerde manier te beheren.

Lees verder »

ISO 27001

ISO 27001 is een norm voor informatiebeveiliging dat een kader biedt voor organisaties om hun informatiebeveiliging op een systematische en gestructureerde manier te beheren.

Lees verder »

Management of Change (MoC)

Management of Change is een essentieel concept in organisatieontwikkeling, gericht op het effectief omgaan met veranderingen binnen een organisatie…

Lees verder »

Procedure

Een procedure is een reeks instructies voor het uitvoeren van een taak. Het is een stapsgewijze handleiding die je vertelt wat je moet doen en hoe je dat moet doen. Procedures worden geschreven om ervoor te zorgen dat taken correct en efficiënt worden uitgevoerd.

Lees verder »

Proces

Een proces is een aantal stappen die worden uitgevoerd om een specifieke output te bereiken. Een proces begint niet spontaan, maar start ofwel op basis van een planning, ofwel op basis van bepaalde informatie (een “trigger”).

Lees verder »

Procesbeschrijving

Een procesbeschrijving is een document waarin de stappen van een proces worden beschreven. Het is een gedetailleerde beschrijving van hoe een proces werkt. Een procesbeschrijving kan gedaan worden met schema’s, met tekst, maar ook zelfs met video’s.

Lees verder »

Procesexpert (of: Procesdeskundige)

Een procesexpert is een professional met uitgebreide kennis van en (praktijk)ervaring in een bepaald bedrijfsproces. De procesexpert maakt onderdeel uit van het procesteam.

Lees verder »

Procesleider

Een procesleider is min of meer vergelijkbaar met een proceseigenaar. Maar doordat er wordt gesproken over een “leider”, zie je ook vaker dat procesleiders mensen zijn die in een hogere leidinggevende functie zitten en waarvan op zijn minst ook wordt verwacht dat de procesleider strategie bepaalt rond het proces, doelen bepaald voor het proces en beleid formuleert.

Lees verder »

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie is het proces van het verbeteren van een bedrijfsproces voor meer effectiviteit en efficiency. Het doel van procesoptimalisatie is doorgaans de algemene prestaties te verbeteren door verspilling te verminderen, kwaliteit en performance te verbeteren, risico’s terug te dringen, onnodige stappen te elimineren en het proces te stroomlijnen.

Lees verder »

Procesontwikkelaar

Procesontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het analyseren van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van manieren om deze te verbeteren. Dit kan gaan om het ontwikkelen van nieuwe processen of het verbeteren van bestaande processen. Procesontwikkelaars werken meestal samen met andere leden van een procesteam.

Lees verder »

Procesteam

Een procesteam is een groep mensen die samenwerken binnen een organisatie die ervoor zorg dragen dat een aantal processen die binnen dat procesteam vallen, worden geïmplementeerd en / of verbeterd.

Lees verder »

Procesaudit (of: Process Audit, Procestoets)

Een procesaudit is een onderzoek van een proces om na te gaan of het doeltreffend en efficiënt is. Een procesaudit kan worden uitgevoerd door een intern team of door een externe instantie.

Lees verder »

Procesdiagram (of: Process Diagram)

Een procesdiagram is een grafische weergave van een proces, en is daarin vergelijkbaar met een processchema of een procesbeschrijving.

Lees verder »

Procesmodel

Een procesmodel is een voorstelling van een proces, waarin bouwstenen van een proces op een logische manier met elkaar worden verbonden. Het verschilt dan ook van een procesdiagram in de zin dat het geen losse tekening is, maar een systeem met afhankelijkheden. Een procesmodel wordt vaak gemaakt met behulp van een process modelling tool zoals Comm’ant.

Lees verder »

Process Modelling Tool

Een tool voor procesmodellering is een softwaretoepassing die je helpt procesmodellen te maken. Een procesmodelleringstool kan worden gebruikt om zowel eenvoudige als complexe procesmodellen te maken.

Lees verder »

Process Performance Indicator (of: Procesprestatie-indicator, KPI)

Een procesprestatie-indicator is een metriek die wordt gebruikt om de prestatie van een proces te meten. Je wilt het liefst stuurinformatie hebben die je kan gebruiken om het proces de juiste richting in te sturen.

Lees verder »

Procesvalidatie

Procesvalidatie is de handeling waarbij wordt geverifieerd of een proces formeel aan de eisen voldoet, en is een stap in het Comm’ant Easy stappenplan.

Lees verder »

QHSE / QHSSE

QHSSE staat voor Quality, Health, Safety, Security, and Environment, wat in het Nederlands staat voor Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu.

Lees verder »

Systemen

Systemen zijn hulpmiddelen om bedrijfsprocessen te ondersteunen met onder andere informatievoorziening, informatieverwerking, informatieverstrekking en communicatie.

Lees verder »

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!